14 kwietnia 2017

Wygraj spotkanie Meet&Greet z Hardwellem wraz z biletem na majowy koncert w hali TAURON Arena Kraków do strefy GC!

 

Co musisz zrobić?

 

Na naszych profilach na FB, wydarzeniach związanych z koncertem Hardwella, Instagramie i stronie internetowej w zakładkach związanych z Hardwellem ukryliśmy wielkanocne literki.
Zrób screen każdej z nich i ułóż graficzne rozwiązanie hasła. Pierwsza osoba, która prześle poprawne rozwiązanie w prywatnej wiadomości na FB zdobędzie zaproszenie na koncert
do strefy GC wraz z możliwością spotkania z artystą!
Na poprawne odpowiedzi czekamy do niedzieli, 16.04, do godziny 12:00.

 

 

……

 

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Meet&Greet z Hardwellem” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj Meet&Greet z Hardwellem” i jest zwany dalej: "Konkursem" 

2. PRESTIGE MJM sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ostrowie Wlkp., adres: ul Poznańska 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461736 (akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) NIP 608-008-20-25, REGON 300993641  (dalej zwany „Organizatorem”). 

3. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od dnia 15–04-2017 do dnia 16-04-2017 do godz. 12.00
4. Informacje konkursowe oraz korespondencję z nim związaną należy przesyłać wyłącznie w formie prywatnej wiadomości na oficjalnym profilu Prestige MJM.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) jest pełnoletnia lub jako osoba niepełnoletnia otrzyma zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz spełnieni warunki wskazane poniżej, 
b) stworzy graficzne rozwiązanie zagadki wykorzystując screeny znalezionych grafik.
c) wyrazi zgodę na publikację informacji o wygranej na fanpagu organizatora.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.prestigemjm.com
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1. 
c) w przypadku osoby niepełnoletniej przesłanie Organizatorowi zgody opiekunów prawnych, 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 
1. Nagrodami w Konkursie są: Zaproszenie na koncert Hardwella w hali TAURON Arena Kraków (6.05.2017) wraz z możliwością uczestnictwa w spotkaniu Meet&Greet

Nagroda zostanie przyznana temu uczestnikowi, który jako pierwszy prześle poprawne rozwiązanie graficzne hasła z ukrytych literek do dnia 16.04.2017 do godziny 12:00

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w formie prywatnej wiadomości FB na profil z którego została przesłana wiadomość. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien przesłać w przeciągu 2 dni od otrzymania wiadomości, dane kontaktowe wraz z adresem mailowym, na który zostanie przesłano oficjalne potwierdzenie otrzymania wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 
4. Organizator zastrzega sobie, iż prawo do spotkania z artystą uzależnione jest od decyzji managementu artysty i samego artysty i może ulec zmianie w wyniku siły wyższej. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w zakresie w jakim te dane są mu przekazywane. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawienia, a także żądanie ich usunięcia. 
2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (np. postępowanie reklamacyjne). 
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach należytej realizacji Konkursu oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie prestigemjm.com
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na listownie lub drogą mailową na adres [email protected] najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia publikacji. 
3. Pisemna reklamacja winna zawierać: imię, nazwisko, dokładny opis i powód reklamacji, a także dane umożliwiające udzielenie listownej odpowiedzi przez Organizatora (dokładny adres) 
4. Reklamacje zgłasza się na adres Organizatora. 
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
6. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji poinformowany zostanie listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia. 
7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 
8. Regulamin Konkursu dostępny będzie pod adresem prestigemjm.com

Galeria