Regulamin imprez organizowanych przez Prestige MJM

I. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE IMPREZ

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Prestige MJM.
 2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez Prestige MJM z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych”.
 3. Na imprezy organizowane przez Prestige MJM wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok życia. Pozostałe osoby na teren imprezy mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna).
 4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:
  • broni
  • alkoholu
  • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • środków odurzających i substancji psychotropowych
  • środków trujących i promieniotwórczych
  • płynów łatwopalnych
  • innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie
  • własnych napojów oraz artykułów spożywczych Ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów asystujących.
 5. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 9. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom:
  • które nie mogą uczestniczyć w imprezach masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych
  • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych
  • zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy
  • posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  • nieposiadającym biletu lub których bilet został unieważniony przez Organizatora
  • posiadającym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 38 oC
 10. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 8 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu.
 12. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:
  • podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy
  • używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym
  • wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów
  • rzucania przedmiotami;
  • używania środków odurzających lub psychotropowych;
  • spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora.
  • rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne
  • używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
  • zaśmiecania terenu obiektu
  • niszczenia infrastruktury obiektu
  • blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;
  • prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora
  • podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie
  • wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności
  • podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom
  • podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
 13. Uczestnik imprezy ma prawo:
  • wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy
  • do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych
  • korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  • do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

II. ZAKUP BILETÓW

 1. Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez Prestige MJM uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.
 4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 5. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
 8. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Bezpłatne wejście na teren Obiektu przysługuje dzieciom do lat 7. Dzieci muszą przebywać pod stałą opieką rodziców bądź opiekunów i nie przysługuje im miejsce siedzące.
 10. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.
 11. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez Prestige MJM za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
 12. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania koncertu. Reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w specjalnie utworzonym punkcie reklamacyjnym (punkt info) na danym obiekcie. Po odbytym koncercie tego typu reklamacje nie będą rozpatrywane.

III. POZOSTAŁE SPRAWY

 1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 2. Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy Prestige MJM. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, głównie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między innymi nazwisko i imiona Użytkownika; login oraz hasło do systemu, adres IP; adres do korespondencji, jeżeli zamawiający reprezentuje firmę i chce otrzymać fakturę to dodatkowo nazwę i siedzibę firmy oraz jej nr NIP; adresy elektroniczne Użytkownika.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań wyprzedzających zawarcie umowy, w szczególności:
   1. utworzenia i zarządzania Kontem;
   2. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;
   3. obsługa reklamacji i zgłoszeń złożonych z pomocą formularza kontaktowego;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków Administratora danych np. podatkowych i księgowych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów płynących z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez strony trzecie takich jak:
   1. archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków Administratora związanych z ochroną danych osobowych;
   2. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług
   3. windykacja należności;
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie wyraźnej zgody Klienta udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych kontaktowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy zakupu Biletu w ramach serwisu.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji, w tym w informacji dotyczących oferty Organizatora.
 6. Organizator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są łączone z Użytkownikami.
 7. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Organizator – PRESTIGE MJM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Poznańska 72, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, o numerze ewidencji podatkowej NIP: 608 008 20 25, REGON: 300993641 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461736, e-mail: [email protected]
 8. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail [email protected]
 9. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (jakiej/gdzie). Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia , w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. *
 10. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Prestige MJM sp. z o.o. sp.k. do przetwarzania danych przez określny czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Prestige MJM sp. z o.o. sp.k., okres na jaki została udzielona zgoda.
 11. Każdej osobie przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
  • skargi do organu nadzorczego (można wskazać dane organu).
 12. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadachzakazu używania botów w celu zakupu biletów bez ingerencji klienta.
  Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.
 13. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.