Podwójne zaproszenia na koncert Dave Matthews Band

Dard Rock Cafe Warsaw Dave Matthews Band Konkurs Bilety Wygraj
4 kwietnia 2024

W najbliższy weekend (6-7 kwietnia 2024) w Hard Rock Cafe w Warszawie można będzie zdobyć podwójne zaproszenie na koncert amerykańskiej legendy rocka – zespołu Dave Matthews Band. Występ już 12 kwietnia w COS Torwar w Warszawie!

* Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
“Bilety na Dave Matthews Band”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej “Bilety na Dave Matthews Band”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją”, jest Prestige MJM z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 72, NIP: 6080082025, REGON: 300993641 („Organizator”). 
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji.
 3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 

II. CZAS TRWANIA AKCJI 
Akcja odbywa się w dniach od 6 do 12 kwietnia 2024 r. 

III. UCZESTNICY AKCJI

 1. W Akcji może wziąć udział każda osoba pełnoletnia dokonująca zakupów w restauracji Hard Rock Cafe Warsaw w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59 (Złote Tarasy) w dniach od 6 do 12 kwietnia 2024 r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 3 i 4 Regulaminu („Uczestnik”).
 2. Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Akcji jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Hard Rock Cafe Warsaw. Za pracowników uważa się wszystkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.

IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

 1. Aby wziąć udział w Akcji należy dokonać jednorazowych zakupów w Hard Rock Cafe w Warszawie w dniach pomiędzy 6 a 12 kwietnia 2024 r. na kwotę powyżej 200 zł (brutto). Paragony na wyższe kwoty nie upoważniają do odbioru większej ilości nagród. Każdy paragon może zostać użyty w czasie trwania Akcji jeden raz – zostanie on oznaczony przez obsługę lokalu.
 2. Jedna osoba ma prawo do odbioru wyłącznie jednej nagrody.  
 3. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług z jednoczesną płatnością w formie gotówki lub karty płatniczej wydanej przez bank. 
 4. Uczestnik po okazaniu i zweryfikowaniu przez pracownika lokalu dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-4. ma prawo do otrzymania jednego upominku w postaci dwóch biletów na koncert Dave Matthews Band, który odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w COS Torwar w Warszawie.
 5. W przypadku wyczerpania puli wszystkich biletów opisanych w art. IV – Akcja zostaje zakończona.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Akcji. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 
 4. Upominku w Akcji nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jakości.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Regulamin dostępny jest w lokalu Hard Rock Cafe w Warszawie ul. Złota 59, Złote Tarasy. 
 2. Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
 3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Akcji. 
 4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania Akcji. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.